Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF)

Networkland Kft. (Travelweb Utazási Iroda)

 

 

 1. A Networkland Kft. – Travelweb Utazási Iroda (továbbiakban NWL) (1158 Budapest, Molnár V. u. 25., nyilvántartási szám: U-001861, adószám 23382817-2-42) a 472/2017. (XII.28) Korm. sz. rendeletben foglaltaknak megfelelően az alábbiakban teszi közzé általános utazási feltételeit. Az alábbi tájékoztató, valamint a NWL katalógusában, a NWL honlapján (www.travelweb.hu) közölt információk (különös tekintettel az Utazási Tanácsokra) az utazási szerződés részét képezik. Az utazási szerződésre a katalógusban, a honlapon, az utazásra jogosító okmányokban, a részvételi díj megfizetését igazoló számlában, valamint a jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az utazási szolgáltatásokra vonatkozó szerződésekről szóló 472/2017. (XII.28.) Korm. rendelet és a 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6:254 utazási szerződésre vonatkozó paragrafusait kell alkalmazni.
 2. Jelen ÁSZF 2021.04.01. után megkötött utazási szerződésekre érvényes, visszavonásig. Jelen ÁSZF elsősorban a NWL által szervezett utazási csomagokra terjed ki, de alkalmazandók (eltérő megállapodás hiányában) abban az esetben, ha a szerződés tárgyát kizárólag szállásszolgáltatás, vagy utazási csomagnak nem minősülő egyéb szolgáltatás képezi. Az ilyen egy elemű szolgáltatásokra a vagyoni biztosíték nem nyújt fedezetet.
 3. Amennyiben a NWL nem saját hatáskörben, hanem más utazásszervező megbízásából utazásközvetítőként jár el, akkor az utazási szerződésre nem jelen általános szerződési feltételek, hanem az adott utazásszervező szerződési feltételei alkalmazandók.
 4. Amennyiben a NWL valamely szolgáltató megbízásából eljárva közlekedési eszköz igénybevételére jogosító részvételi jegyet (pl. hajójegy, buszjegy, repülőjegy) vagy egyéb egyedi szolgáltatást értékesít, akkor arra nem a jelen ÁSZF, hanem a szolgáltató irányadó szerződési feltételei érvényesek.

 

 

 1. Utazási szerződés létrejötte
 2. Az Utazó utazását írásban, online foglalási rendszeren keresztül (travelweb.hu, www.villaadria.hu, stb.), vagy a NWL-del szerződést kötött utazásközvetítő irodában foglalhatja le. Az utazási szerződés érvényesen akkor jön létre, ha a foglalást a NWL nyilvántartásba veszi, írásban visszaigazolja, valamint az Utazó a lefoglalt utazásra vonatkozó részvételi díjelőleget vagy a teljes részvételi díjat megfizeti. Ha az előleg megfizetése nem a foglalással egy időben történik, a NWL – az Utazó kérésére – a kiválasztott úton való részvétel lehetőségét fenntartja, az előleg megfizetésének közösen megválasztott időpontjáig.
 3. A NWL fenntartja a jogot, hogy helyhiány, vagy egyéb más ok miatt, illetve nem saját szervezésű utazások esetén, az utazási megrendelést csak feltételesen fogadja el (kontingensen felüli, ún. lekéréses helyek esetén). Ebben az esetben az utazási szerződés csak akkor válik hatályossá, ha az Utazót jelentkezésének feltétel nélküli elfogadásáról a NWL írásban értesíti. Ennek hiányában az Utazó megrendelését törölheti, a befizetett előleget részére a NWL visszatéríti.
 4. Az utazási szerződés alapját képezik a NWL katalógusában, weboldalán és az utazási szerződésben és az utazásra jogosító okmányokban rögzített információk, az itt rögzített Általános Szerződési Feltételek, a Hasznos Tudnivalók: függetlenül a szerződés megkötésének módjától.
 5. Ha nem az Utazó személyesen, hanem javára 3. személy foglalja le az utat, a NWL nem köteles vizsgálni, hogy e harmadik személy jogszerűen képviseli-e az Utazót. E harmadik személyt az Utazó képviselőjének kell tekinteni. Ez esetben az utazási szerződés szerint az utazás megkezdéséig az Utazót terhelő kötelezettségek az Utazó javára szerződést kötő harmadik személyt terhelik, ide nem értve azokat a kötelezettségeket, amelyek természetüknél fogva csak személyesen az Utazót érinthetik.

 

 1. Az Utazó jogai és kötelezettségei
 2. Az Utazó kötelessége az utazás ellenértékének megfelelő összeg kifizetése a NWL útmutatásai alapján.
 3. Az Utazó köteles az indulás/visszaindulás dátumát, helyét, pontos idejét, valamint a kint tartózkodás alatt a helyi képviselőkkel történő találkozás idejét tiszteletben tartani. Amennyiben az Utazó ezeket az időpontokat figyelmen kívül hagyja, az ebből eredő károkat és költségeket az Utazó viseli.
 4. Az Utazó és a NWL a szerződés teljesítése során kötelesek együttműködni. Ennek keretében a felek, kötelesek elérhetőségeikről, azok megváltozásáról, – különös tekintettel az Utazó telefon/email elérhetőségére – egymást értesíteni, melynek elmaradása esetén a következményeket a mulasztó félnek kell viselnie.
 5. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából lemond a kifizetett szolgáltatásokról, vagy bizonyos szolgáltatásokat érdekkörében felmerült okból nem vesz igénybe, nem kérhet ezekért kártérítést, ezek ellenértékére sem tarthat igényt. Ha az utazás ideje alatt az Utazó saját elhatározásából nem veszi igénybe az utazási szerződés szerinti repülőtér-szálloda transzfer szolgáltatást, vagy a szálloda szolgáltatást kevesebb éjszakára kívánja igénybe venni, erről köteles a NWL helyi képviselőjét haladéktalanul tájékoztatni. Ennek elmaradása esetén az Utazásszervezőnél felmerült plusz költségeket köteles az Utazásszervezőnek megfizetni.
 6. Autóbuszos utazás során az Utazó tudomásul veszi, hogy az autóbusznál jelentkezni legkésőbb az indulás előtt 15 perccel kell. Amennyiben az Utazó elkésik, az autóbusz a kijelölt indulási időponton túl maximum 10 percet vár, majd jegyzőkönyv felvételt követően elindul. Az Utazót terhel minden ebből eredő kár és költség, ezzel kapcsolatban kárigényt nem terjeszthet elő a NWL felé. Az Utazótérben az ülések alatt és az üléssorok közötti folyóson csomagok szállítása a balesetveszély elkerülése érdekében tilos! Az Utazótérbe felvitt kézitáska őrzéséről az Utazó maga gondoskodik. Az utazás időtartama alatt a csomagtérben elhelyezett csomagokért csak a saját hibából eredő csomagvesztésért és megrongálódásért felelős az utaztató. Kisállatok, háziállatok, romlandó áruk, valamint az emberi életet és környezetet veszélyeztető anyagok, hatósági előírásba ütköző áruk szállítása tilos! Dohányzás az autóbuszon tilos! Kizárható az utazásból az a személy, aki veszélyezteti Utazótársait, a közlekedés biztonságát (pl. fertőző beteg, alkoholos, kábítószeres befolyásoltság).
 7. Hajó-, komp utazásokkal kapcsolatban az Utazó tudomásul veszi, hogy az adott hajó-, komptársaság utazási feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak. A hajótársaságok fenntartják a jogot az indulási időpontok és díjtételek előzetes jelzés nélküli változtatására, melyért irodánk felelősséget nem vállal. A NWL minden esetben az adott hajótársaság fizetési feltételeit, módosítási, lemondási díját érvényesíti.
 8. Az Utazó az eset körülményeinek figyelembevételével köteles haladéktalanul – a NWL helyi képviselőjével vagy az utazási szerződésben rögzített egyéb elérhetőségek valamelyikén tájékoztatni az utazásszervezőt vagy az utazásközvetítőt az utazási csomagra vonatkozó szerződésben meghatározott valamely utazási szolgáltatás nyújtása során általa észlelt szerződésszegésről. Ennek elmulasztása vagy késedelmes teljesítése esetén az Utazó felelős a közlés késedelméből eredő kárért, és a bizonyítás az Utazó terhén marad.
 9. Az Utazó az utazási csomag megkezdése előtt bármikor jogosult felmondani az utazási csomagra vonatkozó szerződést az V. fejezetben meghatározott szabályok alapján.

 

 

 • A NWL jogai és kötelezettségei
 1. A NWL az utazáshoz kapcsolódó dokumentumokat a teljes részvételi díj megfizetését követően köteles az Utazónak átadni az alábbiak szerint:

1.1.     A NWL az utazással kapcsolatos pontos információkat tartalmazó dokumentumot (e-ticket, voucherek) az indulás előtt legkorábban egy héttel postázza (vagy elektronikus formában e-mailen megküldi) a megrendelő által megadott címre.

1.2.     Az utazási információ határidőben történő megérkezésének elmaradását az Utazó haladéktalanul köteles bejelenteni.

 1. A NWL kizárólag a szerződésben felsorolt szolgáltatásokat/részszolgáltatásokat köteles teljesíteni, a katalógusban, weboldalon, egyéb tájékoztatón megadott feltételek szerint. A NWL nem vállal kötelezettséget az Utazó azon egyedi kívánságainak teljesítésére, melyek nem kerültek a szerződésben kötelező szolgáltatásként rögzítésre.
 2. A NWL fenntartja magának az utazás módosításának vagy le nem bonyolításának jogát vis major esetében, mint például: természeti csapások, sztrájkok, háborúk, politikai változások, késések a légi forgalomban, vagy bizonyos légi utak megszűnése, a közúti, vasúti, vagy légi forgalom ideiglenes lezárása, pandémiával összefüggő rendelkezések esetén.
 3. Amennyiben a NWL a szerződésben rögzített szolgáltatást az utazás megkezdése után teljesíteni nem tudja, köteles helyettesítő szolgáltatást felajánlani az Utazó részére hasonló minőségben és értékben. Az Utazónak kötelessége közreműködni a szerződés teljesítésének érdekében, de jogában áll indokolt esetben a helyettesítő szolgáltatás elfogadását megtagadni.
 4. A NWL fenntartja magának a jogot arra, hogy a tájékoztatóban foglaltakról kivételesen és indokolt esetben eltérjen.
 5. A NWL fenntartja magának a jogot, hogy legkésőbb az utazás megkezdése előtt 20 nappal írásban tett nyilatkozattal elálljon az utazási szerződéstől, ha a jelentkezők létszáma nem éri el a meghirdetett legalacsonyabb résztvevő-számot. Minimum létszám autóbuszos utazásnál: 35 fő, repülős utaknál minimum 20 fő/járat. Az ettől eltérő létszámot a NWL megrendeléskor jelzi (például körutazások minimális létszáma).
 6. Egyedi szállásfoglalás és egyéb szolgáltatás (pl. bérautó, repülőjegy, stb.) ügyintézése esetén az iroda 3.000 Ft/fő foglalási díjat számol fel, mely összeg a megrendelés megvalósulása esetén beleszámít a részvételi díjba, meghiúsulása esetén visszatartható. Egyedi külföldi szállásfoglalás esetén a partneriroda fizetési, módosítási, lemondási feltételei az irányadók. A NWL a feltételekről minden esetben tájékoztatja az Utazót jelentkezéskor.
 7. Hajókirándulások megszervezése az időjárási viszonyoktól függhet. A NWL fenntartja a jogot arra, hogy rossz időjárási körülmények miatt a hajókirándulások időpontját módosítsa, vagy ha a megszervezés lehetetlenné válik, lemondja.
 8. A NWL a szolgáltatás természeti környezetének rendkívüli okból történő megváltozásából, illetve az esetlegesen nem megfelelő időjárási körülményekből eredő kellemetlenségekért vagy károkért felelősséget nem vállal.
 9. A NWL az utazás megkezdése előtt megmaradt helyeit esetenként kedvezményes áron értékesíti. Ebben az esetben a korábban teljes- vagy magasabb árat fizető Utazóknak semmiféle visszatérítés nem jár. Az értékesítés folyamán, időközben meghirdetett kedvezmények a korábban jelentkezett és szerződött Utazók részére nem biztosíthatók.
 10. A NWL fenntartja az ÁSZF módosításának jogát, erről köteles értesíteni az Utazót a már megrendelt, de még nem teljesített szerződések esetén.
 11. A NWL-nak és az általa megbízott szolgáltatónak jogában áll a szolgáltatást megtagadni vagy a szolgáltatás igénybevételét korlátozni, amennyiben az Utazó magatartásával a többi Utastárs testi épségét veszélyezteti, botrányosan viselkedik vagy egyéb hasonló okból magatartásával akadályozza a szolgáltatás teljesítését.

 

 

 1. Fizetési feltételek

Az Utazó az utazási szerződés aláírásával (online foglalás esetén a megrendeléssel) egyidejűleg részvételi díjelőleget fizet. A megfizetett előleg garantálja, hogy az ily módon lefoglalt helyeket a NWL más Utazónak nem értékesíti. A teljes részvételi díj és a megrendelt kapcsolódó szolgáltatások teljes díja megfizetésének határideje az utazás megkezdése előtti 30. nappal esedékes. A fizetendő részvételi díjelőleg az utazás részvételi díjának 40%-a (eltérő megállapodás hiányában). Az Utazó tudomásul veszi, hogy a fenti fizetési határidő be nem tartása a megkötött utazási szerződés megszűnését eredményezi. Ilyen esetben NWL úgy tekinti, mintha az Utazó az utat lemondta volna és a lemondási feltételek lépnek érvénybe. Ha az utazási szerződés megkötésére az utazás megkezdése előtt 30 napon belül kerül sor, az Utazó a teljes részvételi díj 100%-át köteles a szerződés aláírásával egyidejűleg megfizetni. Az esetleges kedvezményre való jogosultságot az Utazónak a megrendeléskor kell bejelenteni és igazolni. A szerződés megkötését követő utólagos bejelentéseket a NWL nem veszi figyelembe.

 

 

 1. Lemondási feltételek
 2. Ha az Utazó a fenti okoktól eltérő indokkal áll el az utazástól, köteles a NWL-nak bánatpénzt fizetni az alábbiak szerint (a visszaszámolást, az indulást megelőző naptól kell kezdeni):
  • A bánatpénz mértéke repülős különjáratok (charter), ún. csoportos (átalánydíjas, menetrend szerinti járatok), esetén, az elállás időpontjának függvényében az utazás megkezdése előtti

60-30. napig a részvételi díj 10 %-a,

 1. naptól a 21. napig a részvételi díj 40 %-a,
 2. naptól a 11. napig a részvételi díj 75 %-a,
 3. naptól az utazás megkezdésének napjáig, az utazás megkezdésének napján, illetve az utazás meg nem kezdése esetén a részvételi díj 100 %-a

1.2.     A bánatpénz mértéke egyéni, autós, autóbuszos, vonatos utazás esetén panzió, apartman, nyaraló foglalásakor az elállás időpontjának függvényében – nyaralónként vagy apartmanonként meghatározott részvételi/bérleti díjat (és egyéni utazást) tartalmazó szerződés esetén lakásonként, ill. apartmanonként, az utazás / bérlés megkezdése előtti

60-45. napig a bérleti díj 10 %-a,

 1. naptól a 21. napig a bérleti díj 40 %-a,
 2. naptól a 11. napig a bérleti díj 75 %-a,
 3. naptól kezdve (ill. december 31-ét magába foglaló foglalás esetén az utazás megkezdése előtti 14. naptól kezdve) az utazás megkezdésének napjáig, ill. az utazás továbbá a bérlet meg nem kezdése esetén a teljes bérleti díj 100 %-a.
 4. Menetrendszerinti légi járattal bonyolított utazások esetén a lemondási díj mértéke eltérő, tekintettel arra, hogy az utazási csomag részét képező repülőjegyek csak 100% lemondási díj mellett törölhetők. Ilyen szerződés esetén az Utazó köteles a NWL tényleges költségeit megtéríteni lemondás esetén. A vonatkozó utazásoknál a NWL minden esetben pontos tájékoztatást nyújt a lemondási feltételekről az Utazóknak az utazási szerződés megkötésekor.
 5. Az utazástól történő bármely fél elállása esetén a NWL a részvételi díjat, ill. annak visszajáró részét az alábbiak szerint fizeti vissza:

3.a:          Átutalással legkésőbb 14 napon belül az Utazó írásbeli nyilatkozata alapján az Utazó által megadott bankszámlaszámra.

3.b:          Az Utazó kérésére indokolt esetben készpénzben utazási irodában előre egyeztetett időpontban.

 1. Amennyiben a szerződéskötés időpontjában a szerződésben rögzített célállomás vagy annak közvetlen környezete a külpolitikáért felelős miniszter által vezetett minisztérium honlapján az „utazásra nem javasolt” utazási célországokat és térségeket megjelölő felsorolásban szerepel, az Utazó a szerződéskötést követően a szerződéstől elállás során nem hivatkozhat a 472/2017 Korm. rendelet 21§(3) bekezdésében meghatározott bánatpénz megfizetése nélküli lemondási jogára. Ebben az esetben az Utazó köteles megfizetni az V.1. szakaszban meghatározott bánatpénz összegét.

 

 

 1. Módosítási feltételek
 2. A megrendelés módosítása esetén – eltérő rendelkezés hiányában – az Utazónak 5.000 Ft/fő módosítási díjat kell fizetni. A módosítási díj összege nem visszatéríthető.
 3. Azokat az eseteket, amikor az utazási szerződés módosítására az Utazó által, az utazás megkezdése előtt számított 45 napon belül kerül sor és a módosítás a főutas (Utazó) nevére, utazás időpontjára, utazás időtartamára, úti céljára vagy a szálloda megváltoztatására irányul, a NWL útlemondásként kezeli és a LEMONDÁSI FELTÉTELEK lépnek életbe.
 4. Amennyiben az Utazó valamilyen kedvezményes utazásra fizetett be, de a későbbiekben bármilyen módosítást kér (név-, időpont-, utazás időtartama, szállodaváltoztatás, szobatípus változtatás stb.), úgy a kedvezményre már nem jogosult. Ilyen esetben Utazó köteles megfizetni a módosítási díjat, plusz a befizetéskori és a módosítás időpontjában érvényben lévő aktuális ár közötti különbözetet. Amennyiben a részvételi díj a befizetéskor érvényes díjhoz képest csökkent, Utazó nem tarthat igényt a különbözetre.
 5. Menetrendszerinti járattal történő utazás esetén bármilyen repülőjegy-módosítás csak a légitársaság szabályzata alapján, annak feltételei és díjai mellett lehetséges.

 

 

 • Fakultatív programok

Fakultatív kirándulások lehetőségéről a NWL honlapja és a helyszínen a helyi képviselő ad tájékoztatást. A fakultatív kirándulásokat minden esetben helyszíni utazási iroda szervezi. A fakultatív kirándulásokra történő jelentkezés és díjának megfizetése a helyszínen, devizában történik. Ennek megfelelően a fakultatív kirándulásokra vonatkozóan szerződéses jogviszony az Utazó és a helyszíni utazási iroda között jön létre. A fakultatív kirándulások befizetésének módjáról a helyi képviselő ad részletes felvilágosítást. Előfordulhat, hogy kellő létszám hiányában a programon magyar nyelvű kísérő nem áll rendelkezésre, vagy a kirándulás elmarad. A fakultatív kirándulások kínálata és ára szállodánként eltérhet, függhet a szálloda elhelyezkedésétől. A NWL által szervezett utazások során a fakultatív programokat szervező helyszíni utazási iroda nem a NWL közreműködője, a programok lebonyolítására és részleteire a NWL-nak nincs ráhatása. A fakultatív programokkal kapcsolatban a NWL semmilyen reklamációt nem fogad el.

 

 

 • Légi szállítás
 1. Repülőutak esetén a légi szállításra, a légi személyfuvarozásra a fuvarozás teljesítésekor vonatkozó szabályok az irányadóak. A NWL és a légi fuvarozók felelősségét az 1936. évi XXVIII. tv. által kihirdetett, és az 1964. évi 19. tvr. valamint a 2005. évi XXXIV. tv. által módosított és a 2005. évi XXXV. tv. által kiegészített 1929. évi varsói nemzetközi egyezmény, a 2005. évi VII tv. által kihirdetett 1999. évi montreáli nemzetközi egyezmény és az Európai Parlament és a Tanács 261/2004/EK rendelete (2004.02.11) korlátozza.
 2. A nemzetközi légi szállítás előírásai alapján a fuvarozó légitársaság és a NWL fenntartja magának a repülőgép indulás időpontjának, helyének, az útirány, az átszállási lehetőségek, a légitársaság, a repülőgéptípus változtatásának, közbenső leszállás beiktatásának jogát. Az erre vonatkozó információk tájékoztató jellegűek.
 3. Az esetleges módosításokat – a lehetőségekhez mérten – a NWL minél gyorsabban az Utazó tudomására hozza.
 4. Menetrendszerinti járatok, ill. diszkont légitársaság repülőjegyeinek értékesítése esetén az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei az irodával kötött utazási feltételek részévé vállnak, melyekről tájékoztatást az Utazók szerződéskötéskor kapnak. Irodánk minden esetben az adott légitársaság fizetési feltételeit érvényesíti. Az Utazó tudomásul veszi, hogy a légitársaságok feltételei alapján a repülőjegyek módosítása, lemondása csak 100%-os lemondási díj mellett lehetséges. Előre nem közölt leszállásra, repülőgép, légitársaság cserére sor kerülhet. Repülőjárat kiesése, technikai okból történő kimaradása esetén a NWL nem jogosult a szállítást megoldani, ez a légitársaság kötelezettsége.
 5. Ha a légi utazások során a csomagokban kár keletkezik vagy elvesznek, a tényt rögtön az észrevétel után közölni kell a repülőtér Lost and Found osztályán. Szükséges az igazoló jegyzőkönyv beszerzése a légitársasággal való utólagos tárgyalások érdekében. Az elveszett, megsérült, kifosztott poggyászért a NWL-et felelősség nem terheli, a kárigényeket a légitársasághoz kell benyújtani.

 

 1. Szállodák és elszállásolás
 2. A NWL jogosult a megnevezett szálláshelytől indokolt esetben eltérni (például szállodai túlzsúfoltság miatt), ilyen esetben köteles az eredetileg kiválasztott szálláshelyhez hasonló kategóriájú másik szálláshelyen az Utazót elszállásolni. A NWL nem köteles a szálláshelytől függő, a szerződésben külön nem rögzített Utazó igényeket teljesíteni (pl.: tengerre néző vagy egymás melletti szoba).
 3. A szálláshelyek némelyike rendelkezik főépülettel, több épületből álló szállodakomplexum melléképülettel, és bungalóval (vagy bungaló stílusú szobákkal) egyaránt. A külföldi partnerek mindkét szállást azonos értékűnek tekintik és ezeket azonos árakon kínálják. Az Utazónak csak az előre feltüntetett szálláshelyek esetén van módja fő-, ill. melléképületben történő elhelyezés között választani, ilyenkor a NWL köteles a szerződött típust a szerződésben rögzíteni, és biztosítani.
 4. A NWL akciós útjai között olyan szállodák is szerepelhetnek, amelyek a katalógusban lévő standard szállodák között nem találhatók. Ezekre a szállodákra is ugyanúgy vonatkoznak az utazási feltételekben szereplő kitételek.
 5. Tengerre néző szoba megrendeléseket a nyári szezon túlzsúfoltsága miatt még felár megfizetése esetén is csak opcionálisan áll módjában a NWL-nak elfogadni a katalógusban feltüntetett szállodák esetében. Amennyiben a szálloda nem tudja biztosítani a tengerre néző szobát felár ellenében sem, úgy az Utazó köteles ezt a tényt a helyszínen a helyi képviselővel jegyzőkönyveztetni, és a NWL köteles a felárat az utazás után haladéktalanul visszafizetni.

 

 

 1. Hibás teljesítés
 2. A NWL helytáll az utazási szerződés szerinti szolgáltatások teljesítéséért. Hibás teljesítés esetén az Utazó szavatossági igényét érvényesítheti. Az Utazó szavatossági igényeinek kielégítésére 472/2017 (XII.28.) Korm. rendeletben és a Ptk-ban foglaltak az irányadók.
 3. A NWL nem felel az utazási szerződés nem, vagy hibás teljesítéséből eredő károkért, ha a nem, vagy hibás teljesítés sem az ő, sem az általa igénybe vett közreműködő magatartására nem vezethető vissza. A NWL köteles az utazás során az Utazónak okozott kárt megtéríteni, kivéve, ha bizonyítja, hogy az utazási szerződés teljesítése érdekében úgy járt el, mint ahogy az az adott helyzetben általában elvárható.
 4. A NWL az Utazónak kifizethető kártérítés és sérelemdíj összegét a részvételi díj összegének háromszorosában korlátozza.
 5. Ha az Utazó, a fentiek szerint szavatossági igényt kíván érvényesíteni, kifogását a helyszínen haladéktalanul közölnie kell a NWL helyi képviselőjénél. A közlés késedelméből eredő kárért az Utazó felelős és a bizonyítási teher az Utazóra hárul.
 6. A kifogást teljes terjedelmében jegyzőkönyvbe kell foglalni, a jegyzőkönyv egy példányát aláírva, az Utazónak át kell adni. Az Utazó köteles kárigényét hazaérkezéstől számított 30 napon belül ajánlott levélben vagy e-mail-ben az utazási irodának eljuttatni. A NWL kizárólag az egyénileg benyújtott panaszokat vizsgálja ki. A helyszíni jegyzőkönyv helyi képviselőnk általi átvétele nem jelenti a benne foglalt kifogások elismerését. NWL felhívja az Utazók figyelmét arra, hogy a kárigényt lehetőség szerint minél korábban juttassák el az irodához, tekintettel arra, hogy a kivizsgáláshoz általában szükséges a helyi partneriroda vagy szolgáltató álláspontja, ezért az idő múlása a panasz kivizsgálását nehezíti.
 7. Az utazási csomag utazásközvetítő általi nyújtása esetén az utazó jogosult az utazási csomag teljesítésével kapcsolatos észrevételeit, kéréseit és panaszait közvetlenül ahhoz az utazásközvetítőhöz intézni, akitől az utazási csomagot megvásárolta. Az utazásközvetítő köteles az utazó észrevételeit, kéréseit és panaszait haladéktalanul az utazásszervező felé továbbítani. A határidők és elévülési idők betartása tekintetében az utazásközvetítővel való közlés az utazásszervezővel való közlésnek minősül.
 8. A kifogás jegyzőkönyvben történő rögzítésének elmulasztásából, valamint a közlések késedelméből eredő károk az Utazót terhelik, és megfelelő bizonyíték hiányában a NWL mentesül a kártérítési kötelezettség alól. A kártérítési követelés körében az utas köteles bizonyítani, hogy őt kár érte, továbbá azt, hogy a károsodás bekövetkezte a NWL károkozó magatartására vezethető vissza.
 9. Az időben benyújtott panaszlevekre a NWL 30 naptári napon belül válaszol.
 10. A NWL a személyiségi jogok védelme érdekében az Utazók személyes adatait (nevét, címét, telefonszámát) és tartózkodási helyét – még sürgős esetekben sem – ad meg harmadik személynek, kivéve, ha az Utazó maga azt nem kérte. Közlések, üzenetek továbbítási költségei az Utazót terhelik.
 11. A kártérítés nem vonatkozik az Utazó poggyászának elvesztéséből, megsérüléséből eredő károkra, melyeket az Utazónak kell haladéktalanul bejelenteni és érvényesíteni.
 12. A saját csomagjai és értékei megőrzéséről az utazás során az Utazó köteles gondoskodni. Repülőn, autóbuszon, hajón és szálláshelyen hagyott tárgyakért a NWL felelősséget nem vállal.
 13. Az utazás során az Utazó által harmadik személynek okozott kárért az Utazó közvetlenül tartozik felelősséggel.
 14. Az Utazási Iroda által szervezett utazással kapcsolatos kérdésben a felek megegyezésre törekednek. Ennek hiányában az Utazó panaszát lakóhelye/tartózkodási helye, illetve a Networkland Kft. székhelye szerint illetékes Békéltető Testület (levelezési cím: 1253 Budapest, Pf.: 10.) elé terjesztheti, illetve az illetékes bírósághoz fordulhat. Az Utazó a fogyasztóvédelmi szabályok megsértése esetén a területileg illetékes járási hivatalokhoz (elérhetőség: http://jarasinfo.gov.hu,), továbbá az Innovációs és Technológiai Minisztériumhoz (Postacím: 1011 Budapest, Fő utca 44-50., központi postafiók címe: 1440 Budapest Pf. 1., honlap: https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium) fordulhat.

Ügyfélszolgálati Információs Iroda: 1011 Budapest, Fő u. 44-50.

E-mail: ugyfelszolgalat@itm.gov.hu Telefonszám: +36-1-795-1700

 

 

 1. Útlevél-, vízum-, vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések

Az útlevél érvényességéért, útlevéllel, vízummal kapcsolatos, illetve vám-, deviza- és közegészségügyi rendelkezések (pl.: COVID-19 ki- és beutazási feltételek) betartásáért az Utazó felel. A NWL köteles a szerződés megkötésekor az Utazó figyelmét felhívni ezekre a rendelkezésekre. Külföldi állampolgárok utazása esetén javasolt az utazás lefoglalása előtt felvenni a kapcsolatot a célország Nagykövetségével a beutazási feltételekre vonatkozó információk beszerzése céljából. Ha a rendelkezések be nem tartása miatt az Utazó az utazáson nem tud részt venni, úgy kell tekinteni, mintha az utazást nem kezdte volna meg, egyúttal a NWL a lemondási feltételeket lépteti érvénybe.

 

 

 • Biztosítás
 1. Az utazási iroda köteles az Utazót megfelelően tájékoztatni az utazási (baleset-, betegség-, poggyászbiztosítás) és az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás megkötésének lehetőségeiről és a biztosítási szerződés lényeges tartalmi elemeiről, különösen az utazási és az útlemondási biztosítás által fedett kockázatokról és a biztosítási díjakról.
 2. Az utazásképtelenségre vonatkozó (ún. storno) biztosítás díja a szerződés megkötése után nem téríthető vissza. A Biztosító kockázatviselése utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás vonatkozásában az utazási szerződés megkötésével egyidejűleg, utazási biztosítás vonatkozásában az utazás szerződésben meghatározott kezdetével egyidejűleg – de mindkét esetben legkorábban a biztosítási díjnak a NWL vagy megbízottja felé történő megfizetését követően – kezdődik meg. A stornó biztosítás keretében a Biztosító vállalja, hogy ha az Utazó – biztosítási esemény miatt – nem tudja megkezdeni az utazást, akkor a bánatpénz összegét 20% önrészesedés levonásával visszatéríti. Bizonyos esetekben és biztosítási termékeknél a stornó biztosítás és az utazási biztosítás egyidejű megkötése esetén az önrész mértéke 0%!

Minden esetben a szolgáltatás feltétele a biztosítási feltételekben meghatározott dokumentumok benyújtása.

 1. A NWL weboldalán és az értékesítő utazási irodákban közzéteszi utazási és utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás feltételeit. Ezzel biztosítja, hogy azt az Utazó előzetesen, a biztosítás megkötése előtt megismerje, annak tartalmáról és feltételeiről részletes, egyértelmű és közérthető tájékoztatást kapjon.

 

 

 • Személyes adatok védelme
 1. A NWL az Utazókkal és az adott foglaláson szereplő harmadik személyekkel (a továbbiakban Utazók) kapcsolatos személyes adatokat dolgoz fel. A Networkland Kft. a közte, és az Utazók közötti szerződés megkötése és végrehajtása során az Utazók által megadott és a NWL által befogadott azonosító és elérhetőségi adatokat kezeli. A NWL a személyi adatfeldolgozással kapcsolatos minden kérdést az info@travelweb.hu elérhetőségen fogad. Az utazási szerződést nem érintő egyéb személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos tájékoztató megtalálható a https://www.travelweb.hu/adatvedelmi-tajekoztato oldalon.
 2. Amennyiben az Utazók az egészségi állapotukra vonatkozó személyes adatokat adnak meg a NWL számára, tudomásul veszik és a szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a NWL a szerződés teljesítése során ezeket a személyes adatokat kezelje a jelen szabályzat 5.1. és 5.2. pontja alapján.
 3. A személyes adatok feldolgozása során a NWL betartja az általánosan kötelező érvényű jogszabályokat, különösen az EURÓPAI PARLAMENT ÉS TANÁCS (EU) 2016/679 rendeletet (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban „GDPR”) és figyelembe veszi az érintettek személyes szférájának és magánéletének védelmét. Felügyeleti hatóság: NAIH: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság. Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH61687, NAIH- 61688, NAIH-61689, NAIH-61690, NAIH-61691, NAIH-61692, NAIH-61693.
 4. Az Utazók nem kötelesek személyes adataikat megadni a NWL felé; a személyes adatok szolgáltatása önkéntes. Azonban a személyes adatok ismerete és feldolgozása nélkül a NWL nem lesz képes az utazási szerződés megkötésére és végrehajtására.
 5. A NWL a személyes adatokat csak az alábbi célokra használja fel:
  • a szerződés teljesítése; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének b) pontja;
  • a NWL jogainak és jogos érdekeinek védelme, különösen a NWL jogi követeléseinek létrehozása, végrehajtása vagy védelme; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja;
  • a NWL általánosan kötelező érvényű jogszabályok szerinti kötelezettségeinek teljesítése; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének c) pontja (pl. a könyvelési és adózási dokumentumok fenntartásának kötelezettsége);
  • marketing; az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikkely (1) bekezdésének f) pontja. A marketing célokra történő feldolgozás magában foglalja a személyes adatok bármely hűségprogramra történő feldolgozását is.
 6. A NWL az adatokat csak annyi ideig tárolja, ami az adatkezelés céljának teljesüléséhez szükséges. Ha a NWL két vagy több célra is feldolgozza az Utazó személyes adatait, akkor az adatokat addig tároljuk, amíg az utoljára lejáró adatkezelési cél teljesül. Azonban a NWL a már teljesült adatvédelmi célhoz történő adatfelhasználást korábban – az adott cél teljesülését követően – akkor is megszünteti, ha az egyéb cél(ok) érdekében történő adatfelhasználás még tart. Ennek megfelelően az Utazók személyes adatait az alábbi időtartamig szükséges kezelnünk:
  • a szerződés teljesítése érdekében, a szerződés szerinti kötelezettségek megszűnéséig;
  • A NWL jogainak és jogos érdekeinek védelme érdekében 5 naptári év elteltéig a szerződés szerinti kötelezettségek megszűnését követően. A NWL jogaival és/vagy kötelezettségeivel összefüggő bírósági, közigazgatási vagy egyéb eljárásokban az érintettekkel szemben a személyes adatok feldolgozása nem zárul le ezen eljárások megszüntetése előtt;
  • a NWL vonatkozó jogi kötelezettségének teljesítése érdekében, a vonatkozó jogi kötelezettségek időtartamára
  • marketing célokra, amíg Utazóinktól erre vonatkozó kifogás, vagy az adatkezelés megszüntetésére vonatkozó kérés nem érkezik.
 7. A NWL legkésőbb az adatkezelési időtartam lejárata szerinti naptári év végétől számított három naptári hónapon belül megsemmisíti, vagy azonosításra alkalmatlanná teszi az Utazók személyes adatait.
 8. A szerződésből fakadó kötelezettségeinek teljesítése érdekében a NWL az Utazók személyes adatait olyan harmadik feleknek továbbítja, amelyek a megállapodás szerinti szolgáltatásokat nyújtják az Utazók számára, vagy megkönnyítik azok biztosítását. Ezen szolgáltatók a személyes adatok vonatkozásában önálló adatkezelőként vesznek részt a folyamatban, és teljes mértékben felelősek az adatok kezeléséért. Fenti kategóriába különösen az alábbi szolgáltatók tartoznak:
  • Szállásszolgáltatást nyújtók;
  • Szállítási szolgáltatást nyújtók;
  • Biztosítási szolgáltatást nyújtók;
  • Állami Külképviseletek (vízum beszerzéséhez);
  • egyéb szolgáltatások nyújtói, megállapodás alapján (pl. autókölcsönzés, transzfer vagy parkoló szolgáltatás).

Felhívjuk a figyelmet, hogy egyes úti céljainkra külön feltételek vonatkoznak a légitársaság adatkezelése szempontjából. Utazóink az utazási szerződés megkötésével tudomásul veszik és kifejezetten hozzájárulnak a légitársaság által megadott adatkezeléshez.

 1. A NWL jogosult az Utazók személyes adatainak továbbítására olyan közreműködők számára is, akik a NWL megbízásából és nevében eljárva, ún. adatfeldolgozóként vesznek részt a folyamatban. A Networkland Kft. adatfeldolgozóinak listája magában foglalja a kiszervezett szolgáltatások nyújtóit, valamint partner utazási ügynökségeinket.
 2. A NWL jogosult továbbá az Utazók személyes adatainak átadására egyes kijelölt hatóságok számára abban az esetben, ha a NWL-re nézve kötelező érvényű jogszabály ezt előírja (például bíróság vagy rendvédelmi hatóságok). Az ilyen hatóságok a személyes adatok vonatkozásában független adatkezelőként járnak el.
 3. Amennyiben az Utazók az Európai Gazdasági Térségen kívül eső, ún. harmadik országba utazik, személyes adatait a harmadik ország felé kerülnek továbbításra. Ilyen esetekben a NWL minden tőle elvárható lépést megtesz az átadott személyes adatok biztonságos átvitelének és titkosságának biztosítására. Ha azonban az Utazóink az Európai Unió vagy az Európai Gazdasági Térség területén kívülre utaznak, akkor tudomásul veszik és az utazási szerződés megkötésével kifejezetten hozzájárulnak ahhoz, hogy a NWL a személyes adataikat átruházhatja a megfelelő adatszolgáltatókra még – a GDPR 45. cikkely (3) bekezdése szerinti megfelelőségi határozat hiányában is a GDPR 46. cikkelye szerinti megfelelő biztosítékok alapján.
 4. Utazóink a személyes adataikkal kapcsolatban az alábbiakban felsorolt jogokat élvezik. Felhívjuk azonban a figyelmet, hogy bizonyos vonatkozó kivételek miatt nem lehetséges ezen jogokat minden helyzetben korlátozás nélkül gyakorolni. Amennyiben Ön a GDPR szerinti jogait gyakorolja, indokolatlan késedelem nélkül és minden esetben a kérés kézhezvételétől számított egy hónapon belül megtesszük a megfelelő intézkedéseket (ez a határidő két további hónappal meghosszabbítható, ha szükséges, az adott ügy komplexitása és/vagy a kérelmek száma miatt) A személyes adatokat szolgáltató Utazók joga:

12.1.        Hozzáférés: Utazóinknak jogában áll hozzáférni a NWL által róluk tárolt adatokhoz.

12.2.        Módosítás: Igényelhetik, hogy módosítsuk a pontatlan személyes adatokat.

12.3.        Törlés: A GDPR 17. cikkében meghatározott körülmények között kérhetik tőlünk, hogy töröljük a személyes adataikat.

12.4.        Korlátozás: A GDPR 18. cikkében meghatározott körülmények között kérhetik az adatkezelés korlátozását.

12.5.        Tiltakozás: Ha személyes adatait jogos érdekünk alapján dolgozzuk fel, Utazóinknak jogában áll kifogást emelni a vonatkozó személyes adatok feldolgozása ellen.

12.6.        Hordozhatóság: Utazóink kérhetik tőlünk, hogy elektronikus úton feldolgozott személyes adataikat továbbítsunk számára vagy harmadik félnek.

 1. Ha feltételezi, hogy a személyes adatok feldolgozása sérti a jogszabályokat, kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, hogy azonnal orvosolhassuk a kifogásolt helyzetet. Ez a gyakorlat nem sérti Utazóinknak azt a jogát, hogy panaszt nyújtsanak be közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz.
 2. A szerződés aláírásával az Utazó megerősíti, hogy megkapta és megértette az itt leírt személyes adatok feldolgozására vonatkozó tételeket. Ha az ügyfél egy harmadik személy nevében vagy javára kötötte a szerződést, megerősíti, hogy jogosult a harmadik fél személyes adatait megadni NWL számára, és a harmadik felet ennek megfelelően értesítette. A NWL ügyeleti telefonszáma (csak sürgős ügyben, probléma esetén hívja ezt a számot): +36-70-315-7250.

A Networkland Kft. nyilvántartási száma: U-001861.